Tuesday, November 20, 2018

A Trip To... #13


Okay, this is the last one, I promise!!
Although it might seem like I overdid it with these travel posts, I have only one excuse - TOO MANY COOL PHOTOS! It looks like I've spent a whole month abroad, not a week haha.
Okay, so for the grand finale I have the one and only Vienna, the capital of Austria.
When we booked our tickets for Bratislava, we decided to take a two-day trip to Vienna as it was only an hour away, plus the bus tickets were super cheap. So, this is a major tip for if you want to travel to Vienna and save on money - fly to Bratislava, and then hop on to Vienna by bus.
If you want to see what we did and where we went, keep on reading!
Photos: Angela Petrovska

Ова е последен пост од патувањето, ветувам!
Иако можеби (не можеби, дефинитивно) изгледа како да претерав со сите овие постови, имам само едно оправдување - ПРЕМНОГУ КУЛ ФОТОГРАФИИ!
За големото финале ја чував Виена, и конечно и' стигна редот. Кога ги букиравме картите за Братислава, решивме да направиме мала дводневна екскурзија до Виена бидејќи беше на само саат време возење со автобус, плус самите автобуски карти беа преефтини. Ова е супер совет доколку сакате да патувате до Виена и да заштедите пари - летајте до Братислава, и фатете автобус до Виена.
Доколку ве интересира што правевме и каде бевме, продолжете да читате!
Фотографии: Ангела Петровска
One of the main reasons why we wanted to go to Vienna was our major enthusiasm for visiting museums. And oh boy, does this city have 'em! And with so many to choose from, we decided on sticking to four. Our first stop was The Museumsquartier, where an overly excited Elena had only one wish - to visit MUMOK (MUseum MOderner Kunst). There were different exhibitions taking place, but my favourite one was Double Lives:

The exhibition Double Lives focuses on visual artists who wrote or produced music, who performed music in public, or who were or are members of artists’ bands. The exhibition really “exhibits” music, with large projections of videos and photographs of concert and studio performances that give visitors a sense of being there “live,” while also illustrating the significance of different kinds of performance situation. 

Alongside MUMOK, we also visited The Leopold Museum which featured exhibitions of art by Gustav Klimt and Egon Schiele, Albertina (a variety of artists, some of which are Picasso and Andy Warhol) and of course the home to Gustav Klimt's most famous art piece "The Kiss", Belvedere. 
If I can give one tip when wanting to visit these many museums, it would be to get an ISIC Student Card which offers you a discount on tickets as they can get quite pricey.


Една од главните причини зошто сакавме да одиме во Виена беше нашиот ентузијазам за посетување на музеи, а сите знаеме дека Виена е полна со нив. Покрај толку голем избор, се решивме за четири. Првата дестинација беше MUMOK (MUseum MOderner Kunst). Музејот нудеше различни изложби, од кои мене најмногу ми се допаднa Double Lives:

Изложбата Double Lives се фокусира на визуелни уметници кои пишуваа или продуцираа музика, кои изведуваа музика во јавноста, или кои беа или се членови на уметнички групи. Изложбата навистина "изложува" музика, со големи проекции на видеа и фотографии од концертни и студиски изведби што им овозможуваат на посетителите да имаат чувство дека се "таму во живо", а истовремено и илустрација на значењето на различните видови на перформанси.

Покрај MUMOK, исто така го посетивме The Leopold Museum каде се изложени слики од Густав Климт и Егон Шиле, Albertina (различни уметници, од кои Пикасо и Енди Ворхол) и се разбира Belvedere, домот на познатата слика на Климт "Бакнежот". Доколку можам да дадам совет, би рекла дека најпаметно е да извадите ISIC Student картичка со која добивате попуст на влезниците во сите музеи во Виена кои обично се над 12 евра по карта.
Another tourist attraction we wanted to see was The Hundertwasserhaus, named by the Austrian artist Friedensreich Hundertwasser who came up with the idea to build an apartment complex which showcased architecture in harmony with nature and man. The outcome is one of the coolest things I have laid my eyes upon. No entrance fee to see the building, but a few blocks down there is a museum dedicated to the artist, also built in this eccentric style which does require buying a ticket.


Друга туристичка атракција што сакавме да ја видиме беше Хундертвасерхаус, именуванa по австрискиот уметник Фриденсрајх Хундертвасер, кој добил идеја да изгради станбен комплекс кој  ја прикажува архитектурата во хармонија со природата и човекот. Исходот е една од најкул работите што ги имам видено. Не се потребни влезници за да ја видите зградата, но неколку улици подолу има музеј посветен на уметникот, исто така изграден во овој ексцентричен стил за кој треба да се купи билет.
When we weren't visiting museums and artsy buildings, we were searching for coffee which turned out to be more of a challenge than we thought. Maybe it was because of our standards when it comes to choosing an atmosphere aka how cute the cafe is are very high, or just our lack of knowledge where the cool places are. When I go to a new city I usually tend to do my research beforehand, but since we had only two days and Vienna is an enormous city, we gave up on that idea and just went with it.


Кога не бевме во посета на музеи и во потрага по уметнички згради, баравме кафе, што се покажа како поголем предизвик отколку што мислевме. Можеби тоа беше поради нашите стандарди кога станува збор за изборот на атмосферата, да не кажам колку е симпатичен кафичот, или само поради недостаток на знаење каде се наоѓаат кул местата. Кога посетувам нов град, најчесто се трудам да си направам истражување однапред, но бидејќи имавме само два дена и Виена, а ова е сепак огромен град, се откажавме од таа идеја и едноставно отидовме без никаков план.

Although we spent a short amount of time in Vienna, I can safely say that its reputation is there for a reason. Yes, it's expensive, but totally worth it because this city is filled with such rich culture and art that takes your breath away.

Иако поминавме кратко време во Виена, со сигурност можам да кажам дека репутацијата постои со причина. Скапо, да, но вреди да се погледне нешто поразлично и да се искуси од прва рака град полн со богата култура и уметност.1 comment: